Privacy Policy  van Debra Monroe

Debra Monroe, gevestigd aan Ringweg 28 1507 BJ Zaandam Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Debra Monroe  is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Ringweg 28
1507 BJ Zaandam
Nederland
+31 629800137

Kamer van Koophandel Nummer: 64342298
BTW-nummer: 206449008B01
Deborah Bakker is de Functionaris Gegevensbescherming van Debra Monroe zij is te bereiken via info@debra-monroe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Debra Monroe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt; persoonlijk of door middel van ons contactformulier. Ook worden gegevens over uw bezoek aan deze website bewaard.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor en achternaam.
• Email adres.
• Plaats van bestemming.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@debra-monroe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Debra Monroe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van uw betaling.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Om via het contact formulier u een op maat gemaakte offerte op te sturen.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
• Debra Monroe verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Debra Monroe neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Debra Monroe) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Debra Monroe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

• Opdrachten en offertes
Zolang wettelijk verplicht is en daarna zolang er binnen een periode van 3 jaar contact met de klant is geweest. Doel is om de klant diensten te kunnen aanbieden waar de klant behoefte aan heeft en waar voldoende informatie voor nodig is.

• Aanvraag via contactformulier zonder dat er een offerte of opdracht tot stand komt
Na afloop van 1 maand na laatste contact

• Verzamelen ip-adressen bezoekers en opgevraagde pagina’s/bestanden/plaatjes op website
De ip-adressen worden na 3 maanden verwijderd. Het bewaren is nodig ter beveiliging en bereikbaar houden van de website.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Debra Monroe verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Debra Monroe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Debra Monroe gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Debra Monroe en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@debra-monroe.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek. Debra Monroe wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Debra Monroe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,  neem dan contact op met onze klantenservice of via info@debra-monroe.nl

 

Wijziging van het privacystatement:

Dit privacystatement kan te allen tijde gewijzigd worden.